XX. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL VOJENSKÝCH HUDEB

sobota 30. 8. 2014 v 19.00 hodin

Velké náměstí

vstupné dobrovolné
čtěte více

Koncertní představení vojenských dechových hudeb v podvečer na Velkém náměstí. Vystoupí zahraniční hudby z Itálie, Slovinska, Německa a VH Olomouc. Tento koncert je pozvánkou na nedělní odpolední Showprogram, zakončený Monstrkoncertem všech zúčastněných hudeb.

Hudba Slovinských ozbrojených sil byla založena v r. 1996, formální počátek její činnosti lze určit datem služby prvního velitele Ljubo Vošnjaka, PhD, a jeho zástupce Jani Šalamona, MSc. Tím byly položeny základy pro provádění oficiálních přijetí v průběhu návštěv zahraničních ministrů a náčelníků generálních štábů. Neexistuje protokolární událost, oslava, výstava nebo jiný zahajovací ceremoniál Slovinských ozbrojených sil, kde by kapela nevystoupila s různými hudebními soubory a tím událost neoživila. V souboru zaměstnaní hudebníci většinou absolvovali Hudební akademii v Lublani. Zájem a velké nadšení mladých hudebníků jsou předpokladem provádění a rozvoje rozsáhlého repertoáru s otevřeným a promyšleným projektem programů, které hudba s rozličnými soubory provádí. Externím konzultantem, který od vzniku hudby působil jako odborný a umělecký poradce byl zesnulý skladatel a dirigent Jože Privšek. Znalosti a zkušenosti, které do práce souboru vnesl jsou dosud jádrem umělecké tvorby. Za svou práci a obětavost při rozvoji souboru byl posmrtně vyznamenán Zlatou medailí Slovinských ozbrojených sil.

Prvním dirigentem souboru byl Franc Rizmal, který s orchestrem pracoval do října 2000. Pod uměleckým vedením stálého hosta, dirigenta mistra Milivoje Šurbeka soubor svůj program obohatil a oživil. Vedle koncertního orchestru, který nyní vede Andreja Šolar, umělecký ředitel – dirigent, existují i další soubory: Orchestr protokolu, vedený Gregorem Vidmarem, ceremoniálním dirigentem, Big Band vedený Rudolfem Strnadem, Malý soubor Asistent a komorní soubory. Všechny tyto instrumentální skupiny dávají souboru široký tvůrčí opus.

Hudba Slovinských ozbrojených sil vystupuje na slavnostech a událostech Slovinských ozbrojených sil a Ministerstva obrany, na humanitárních koncertech, při společenských událostech a památečních událostech národního významu. Dále v zahraničí (Rakousko, Itálie, Maďarsko, Německo, Kosovo, Francie, USA, Dánsko, Belgie, Chorvatsko a Makedonie), vystupuje s díly tamních umělců různého stylistického zaměření.

Orchestr byl řízen řadou hostujících dirigentů: George Pehlivanian, François Boulanger, Gregory Dudzienski, Uroš Lajovic, Miljenko Prohaska, Milivoj Šurbek, Alain Crepin, Tomaž Habe, Jan Cober, Michael J. Colburn. Vedle dirigentů světové třídy se souborem také spolupracovali někteří vynikající sólisté: Janez Lotrič, Sabina Cvilak, Urška Žižek, Bojan Gorišek, Nebojša Jovan Živkovič, Miloš Mlejnik, Anja Bukovec, Oto Pestner, New Swing Quartet, Darja Švajger, Alenka Godec, Nuša Derenda, Elda Viler, Katrinas, Sergej Kiselev, Kiril Ribarski, Vera Danilova, Jurij Souček, Hinko Haas, Eva Julija Rečnik, Željka a Neda Martič, Sofia Ristič, Milena Morača, Irena Baar, Marjan Trček, Juan Vasle, Branko Robinšak, Urša Vidmar, Polde Bibič, Matjaž Mrak, Edvin Fliser, Alya a další vrcholní umělci.

Za šedesát let činnosti bylo nahráno mnoho TV a rozhlasových záznamů ve Slovinské národní televizi a rozhlasu, místních televizních stanicích, a řada programů v zahraničních vysílačích. Posluchači si mohou hudbu souboru užívat na CD a kazetách, nahraných ve spolupráci se Slovinskou národní televizí a rozhlasem.

Roku 2011 se Hudba Slovinských ozbrojených sil účastnila řady slavností ke dvacátému výročí nezávislosti Slovinska a dvacátému výročí Slovinských ozbrojených sil, kdy hudba sama také slavila patnáct let svého trvání. Loni jsme Národní den oslavili mezinárodním vojenským tattoo „Regiment po cesti gre“. Tattoo ve Stožice Hall se vedle Hudby Slovinských ozbrojených sil, Orchestru gardy Slovinských ozbrojených sil a policie účastnily soubory Albánie, Rakouska, Itálie, Maďarska, Německa a Spojených států.

V dubnu Hudba Slovinských ozbrojených sil pod vedením plukovníka Michaela J. Colburna, dvacátého sedmého ředitele Hudby US námořní pěchoty „The President’s Own“ uspořádala koncert v Gallus Hall Kulturního a kongresového centra Cankarjev dom. Od založení hudby v r. 1996 do konce roku 2009 hudbu vedl Ljubo Vošnjak, PhD; od r. 2010 do konce září 2001 Jani Šalamon, MSc, a 1. října 2011 se vedoucím souboru stal Aljoša Deferri.

Za svou činnost byla Hudba Slovinských ozbrojených sil v r. 1997 vyznamenána Bronzovou medailí Slovinských ozbrojených sil a v r. 2006 Zlatou medailí Slovinských ozbrojených sil.

Vojenská hudba Ulm (Spolková republika Německo)

I když historie vojenské hudby v Ulmu spadá až do 19. století, v dnešní podobě vznikla vojenská hudba Ulm až v roce 1956. Tedy v době, kdy se nově formovala Německá armáda po II. světové válce. Od této doby hudba sídlí nepřetržitě v překrásném městě Ulm – známém pro svou výjimečnou katedrálu, jejíž věž měří 161 m.

Hudba účinkuje na mnoha akcích jak v Německu, tak i v zahraničí. Mezi nejvýznamnější vystoupení v zahraničí patří vystoupení v rámci mezinárodního festivalu vojenských hudeb v Albertville (Francie), v Tiraně (Albánie), ale také v Halixaxu (Kanada). Navíc tato hudba plní akce vojenského charakteru, tj. od nástupu útvaru, přes slavnostní přísahy až po vojenské delegace, slavnostní recepce apod. Vedle služebních akcí hudba vystupuje velmi často koncertně a to v mnoha nástrojových podobách: od velkého dechového orchestru, přes různé žesťové a dechové sextety, kvintety, ale i malé taneční soubory apod. Hudba patří mezi nejvýznamnější německé vojenské hudby a je velmi populární. Proto mj. dlouhodobě spolupracuje mj. s německou TV, a několikrát vystupovala i v zahraničních televizích. Od roku 2012 je hlavním dirigentem hudby kpt. Mattias Rock.

VH OLOMOUC

Kořeny vojenské hudby lze spatřovat již ve velmi dávných dobách, kdy byly pro zesílení lidského hlasu, pro povzbuzení vlastních bojovníků a k zastrašení protivníka užívány různé bubny, trubky, rohy… Tyto nástroje plnily signalizační funkci a byly považovány za prostředky k boji, nikoliv za hudební nástroje. Zmiňuje se o tom například tzv. vojenský řád Jana Žižky z roku 1423.

Vlastní vznik vojenské hudby je datován do období třicetileté války. Dosavadní intenzívní troubení a bubnování dostává novou funkci – rytmicky koordinovat organizovaný stejnoměrný pohyb nastupujících mas.

Od 17. století se objevuje určitá systemizace vojenských hudebníků. Nařízením dvorní válečné rady z roku 1777 byla hudební služba v armádě regulována přesněji. Bylo předepsáno střídmější oblečení, stanoveny podmínky pro zajišťování hudebního dorostu a jeho výchovy.

V roce 1822 vyšla „Nová ustanovení o plukovních hudbách“, která mimo jiné stanovila počet 10 hobojistů, hudebníků z povolání, a 24 bubeníků soustavně školených v hudbě.

Olomouc byla vpodstatě od svého vzniku významným vojenským pevnostním městem a i historie vojenské hudby v našem regionu má tedy hluboké kořeny a bohaté tradice.

V prvních desetiletích 19. století rakouská armáda uznala hudebníky za vojenskou odbornost a ponechala jim značnou volnost po stránce hudební. Vojenské hudby rakousko – uherské armády (s převahou českých hudebníků) byly velmi kvalitní.

S technickým vývojem v oblasti dechových hudebních nástrojů na začátku 19. století souvisí významný rozvoj vojenské hudby a vojenského dechového orchestru. Objevují se křídlovky, kornety, trubky různých ladění, tenory, barytony i helikony (tuby). Tím, jak se zlepšovala kvalita hudebních nástrojů, zvyšovala se i kvalita produkcí vojenských hudeb.

Začínaly se uplatňovat čtyři funkce vojenské hudby: užitková, slavnostní, umělecká a zábavná.

Působení vojenských dechových orchestrů na veřejnosti silně ovlivňovalo i vznik lidových dechových orchestrů i celkový vývoj dechové hudby.

Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 byly z bývalých hudebníků a kapelníků rakousko-uherské armády většinou české národnosti vytvořeny posádkové a později plukovní hudby.

Vytvoření vojenských hudeb si vyžádalo založení organizačního centra, kterým se stal inspektorát vojenských hudeb, v jehož čele stál inspektor vojenských hudeb.

Problém výchovy nové generace vojenských hudebníků byl vyřešen založením dvouleté Vojenské hudební školy v Praze roku 1923.

Dalším problémem se stala otázka jednotného nástrojového ladění, což byl důsledek působení českých vojenských hudebníků v různých zemích, ze kterých si přinesli i nástroje různého ladění. Teprve v roce 1929 bylo dosaženo jednotného nástrojového obsazení a stejného ladění, které umožnilo v plné míře rozvinout činnost vojenských hudeb. Byly úspěšné i v mezinárodním měřítku – pro příklad československá vojenská hudba v roce 1933 na soutěži vojenských hudeb v Paříži.

Po dvacet let své činnosti československé vojenské hudby dobře plnily své poslání. Velký význam měly zejména v pohraničí, kde podporovaly kulturní život našich hraničářů.

Po obsazení naší republiky německými fašisty v roce 1938 byla československá armáda a s ní i vojenské hudby rozpuštěny. Vojenská hudební škola byla zrušena.

V době okupace bylo v rámci tzv. vládního vojska zřízeno 12 praporních hudeb po čtyřiceti hudebnících, které prováděly záslužnou činnost šířením české hudby. Spadaly pod velení vrchního vojenského kapelníka Václava Tomeše.

Vojenské hudby vznikaly i při formování československé armády v zahraničí.

Po osvobození Československa v roce 1945 dochází k obnově československé armády i vojenské hudby. Byl opět zřízen inspektorát vojenských hudeb v čele s hlavním kapelníkem majorem Janem Uhlířem a obnovena Vojenská hudební škola pod vedením kapitána Jindřicha Pravečka. Bylo postaveno 16 vojenských hudeb po 42 hudebnících a velmi kvalitní Hudba hradní stráže.

Novodobá historie olomoucké vojenské hudby se datuje od roku 1945 pod hlavičkou hudby pěšího pluku. Za dirigentským pultem se vystřídaly tak významné osobnosti, jakými byli například Josef Potužník, Dr. Robert Šálek, Karol Mikuláštík, Adolf Hamerský, Karel Pitra, Jindřich Zbožínek, Otto Vymětal, nebo Vladimír Petera. (blíže o novodobé historii viz KRONIKA).

Po únoru 1948 přešla naše armáda do období rychlého dobudování v armádu nového typu. Je možno říci, že zlepšení materiálního zajištění vojáků a kulturně umělecké činnosti v armádě přispělo také k rozvoji vojenské hudební služby a vysoké kvalitě produkce vojenských hudeb.

V současné době probíhá reorganizace armády ČR, která výrazně zasáhla i vojenské hudby. Vojenská hudba Olomouc zůstává jedním z mála armádních hudebních těles, které mohou i nadále plnit své poslání, navazovat na bohaté tradice a dělat čest české hudbě u nás i v zahraničí.

Vojenská hudba Olomouc = vojenská hudba s hlubokými tradicemi. Jde o 40 profesionálních hudebníků se 3 dirigenty, kteří jsou většinou absolventy Vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem nebo ostatních konzervatoří a akademií z celé ČR.

Posláním VHO je především účinkování pro Armádu ČR, samozřejmostí jsou ale také produkce pro širokou veřejnost.

V současné době se za dirigentským pultem střídají dirigent npor. Pavel Menhart, Dis., zástupce velitele hudby kpt. Richard Czuczor, Dis. a velitel hudby - hlavní dirigent mjr. Gustav Foret.

zpět nahoruVýběr akcí filtrem

Zajímá mě

Pustí mě tam?

Mám na to?

Mám čas?

Potvrďte kritéria filtru

Zvolte datum

Od

květen 2024

po6132027
út7142128
st18152229
čt29162330
310172431
so4111825
ne5121926

Do

červen 2024

po3101724
út4111825
st5121926
čt6132027
7142128
so18152229
ne29162330
Potvrďte vybrané odbobí